Reparation/Renovering

Värme, vatten och ventilation i din lägenhet är föreningens ansvar. Gör därför alltid ett ärende på hemsidan innan du påbörjar en renovering som innefattar någon av dessa. Detta för att säkerställa att inte något görs på felaktigt sätt eller något som inte den boende har rätt att göra utförs. Om problem tillkommer efter felaktig renovering kan det medföra kostnader för den boende.

Badrum/ tvättstuga

Vid byte av golvbrunnar i samband med renovering av badrum/tvättstuga står Brf Glassen för kostnaden upp till ett belopp av 6500 inkl moms/ golvbrunn, förutsatt ersättning tidigare inte betalats ut för den aktuella golvbrunnen. Behörig GVK-godkänd entreprenör ska anlitas.

Ersättningen specificeras på separat faktura ställd till:

Brf Glassen
Fack 3386
Box 3038
831 03 Östersund

Om man tänker demontera badrumselementet kontrollera då var avstängningskranen är placerad. I vissa lägenheter sitter kranen under intilliggande lägenhetshall-/förrådsgolv.

Kök

På väggen vid sidan av spisen sitter ett reglage. Det får inte demonteras. Den sköter den evakueringsfläkt som sitter på taket. Varje lägenhet har separat luftkanal och fläkt.
Vid byte av fläkt är det viktigt att den fungerar med vårt ventilationssystem. Det ska vara en alliansfläkt men får inte sammankopplas med takfläkten. Takfläkten styrs med reglaget vid spisen.
Föreningen anlitar Orell inneklimat i frågor som rör ventilation och fläktar. Kontakta dem för konsultation vid minsta osäkerhet.

Manual filterbyte radhus

Altanbygge

Kontakta alltid styrelsen innan bygget påbörjas.

Inglasning

En inglasning kräver en hel del pappersarbete och initiala kostnader.
Skriftliga tillstånd från styrelsen och närboende krävs.

För att få bygglov från kommun krävs situationsplan, fasad- och planritningar mm. En lovavgift ska också betalas. Den ligger i nuläget på ca 10 000 kr. Starta projektet i god tid innan planerad byggstart.

El

Om man gör om- och tillbyggnad av elen, då speciellt utomhus, rekommenderas att man installerar en jordfelsbrytare för hela lägenheten.
Alla elarbeten ska utföras av behörig elektriker.

Termostaterna

Har du problem med värmen i dina element, gör en felanmälan ovan. Elementen kan behöva servas eller luftas. Ibland måste termostaten helt enkelt bytas ut.

Det är absolut inte tillåtet att på något vis manipulera med termostaterna. Den som manipulerar med dessa förstör injustering och värmereglering i både sin egen lägenhet och sina grannars då allt hör ihop. Dessutom kan du bli ersättningsskyldig för åverkan på föreningens egendom.

Reparationsfond

En viss del av årsavgiften sätts in på din reparationsfond för underhåll av din lägenhet. Pengarna har du alltså själv betalat in och de tillhör lägenheten.

Du, i egenskap av bostadsrättsinnehavare, bestämmer när du vill reparera och om du då vill använda pengar ur fonden.

Du kan endast begära ett uttag för varje kvitto/faktura och det ska vara i anslutning till det inköpsdatum som anges på kvittot/fakturan och får inte vara äldre än ett år.

När du fått ett arbete utfört eller köpt in något till lägenheten kontaktar du Aspia och begär att få ta ut pengar ur din reparationsfond. Glöm inte att spara kvittot.

Ida Sävelind, Aspia AB, Storgatan 56, 903 30 Umeå, 010-212 91 58, ida.savelind@aspia.se

Teknisk förvaltning

För skötseln av fastigheterna med tillhörande ytterområden, lekplatser och garage anlitar föreningen Samhall. I vårt avtal med Samhall ingår vissa saker som de skall åtgärda utan extra kostnad. Det som inte ingår i detta avtal bekostas antingen av föreningen eller den enskilde. I dokumentet nedan framgår vad vaktmästaren kan göra, vad vi boende ansvarar för etc.

Fastighetsskötsel

Vaktmästare, Samhall, 076-110 17 13